Vindplaats zingeving


Zinzoeken, zinvinden, zingeven.

Op deze plek neem ik je mee op mijn zoektocht naar zingeving en deel met je de plekken waar ik zinnige dingen gevonden heb.

  • Zinzoeken gaat over helder krijgen wie, wat, hoe en wanneer. De materialen van Huis van zin helpen bij deze zoektocht.  
  • Zinvinden vertaalt zich in gespreksmodellen, aan de hand waarvan je met je client op zoek kan gaan naar wat zin geeft.
  • Zingeven tenslotte is een actieve onderneming, waarbij je handig gebruik kan maken van de tools (zingevingspakketten) in de Toolbox.

 

Aandacht voor zingeving in een hernieuwd daglicht. Het waarom:

Meebewegen met veranderende maatschappelijke ontwikkelingen: vergrijzing, toename zorgzwaarte voor mensen opgenomen in verpleeghuis, psychosociale problematiek die in zorgverlening meer en meer erkend wordt als zingevingsproblematiek, einde aan houdbaarheidsdatum van maakbaarheid van het leven (lessons learned in coronatijd), ouderenzorg die vraagt om bundeling van krachten en betere samenwerking in het zorglandschap. En tot slot het appèl dat op geestelijk verzorgers is en wordt gedaan om zich te verhouden tot deze ontwikkelingen, dat ook doet op bestuursniveau in een herijking van de beroepsstandaard bijvoorbeeld (VGVZ 2022).

 

Zinzoeken

Er is iets dat men op één enkele plaats ter wereld kan vinden. Het is een grote schat, men kan hem de vervulling van het bestaan noemen. En de plaats waar deze schat te vinden is, is de plaats waar men staat.

Vanuit die plek wil ik een uitnodiging doen om op zoek te gaan. Naar plaatsen van zin. Naar nieuwe vormen van aandachtige betrokkenheid, van nabijheid.

Meer lezen:

Vindplaats Zingeving
PDF – 222,7 KB 43 downloads

Ruimte, ritme en rituelen:

WAT

· Ruimte

Innerlijke ruimte verkennen: in de zorgverlener (jezelf inclusief), de naaste, de cliënt. Deze ruimte ook creëren als het lijkt te ontbreken.

[Bron: Diamantmodel Carlo Leget - palliatieve zorg]

 

· Ritme

BEWONERS

Presentie en nabijheid te vertalen in vast plaatsen en tijden van ruimte voor ontmoeting. In de eerste plaats: groepsmomenten creëren waarbij, met Leven in vrijheid in gedachten, mensen kunnen aanschuiven en ook weer afhaken, naar behoefte van het moment in hun dag en leven. Waar een vast aanbod een vertrouwensband kan creëren, de invulling (thematiek) wordt afgestemd op de behoefte van de cliënten, van de actualiteit en de jaarcyclus (zoals belangrijke nationale feestdagen, persoonlijke viermomenten en herdenken). Zo ontstaat een natuurlijk ritme dat tevens een biologisch ritme is, enigszins los van instellingstijden maar daarin natuurlijk verweven. Beleefde en geleefde tijd (kairos) in plaats van kloktijd (chronos). In de tweede plaats: Individuele contacten met bewoners, afstemmen op de behoefte die gesignaleerd wordt (door zorgmedewerkers, door naasten).

NAASTEN Ontmoetingen tussen naasten faciliteren, in de vorm van een doorlopende plek van elkaar even treffen, een thema op tafel, dmv een verzamelplaats voor lichtpuntjes en donkerte. Deelgenotengroepen vormen naar de behoefte van de naasten. Naasten zelf bevragen op de wens van een dergelijke groep, waar ze zelf zorgverleners bij vragen naar gelang de thematiek die dan speelt. Dit kan de ene keer een fysiotherapeut zijn, andere keer een zoco/EVV'er dan een geestelijk verzorger die expertise komt delen. Of volgens de items van Positieve gezondheid als die in de organisatie leidend zijn.

ZORGVERLENERS Structurele aanwezigheid voor de teams door te kiezen voor een vast koffiemoment of bij overdracht. Hierbij een enkele vraag neerleggen ter verdieping, bijvoorbeeld: 'wanneer dacht je vandaag: nou weet ik even niet wat ik moet doen'. Of: wat was vandaag een gouden momentje? Dit zijn reflectievragen die gericht zijn op bewustwording van de eigen intenties en handelingen, die ook groepsversterkend kunnen werken. Daarnaast is de aanwezigheid van de gv na verloop van tijd een vanzelfsprekendheid en een vertrouwdheid die kan leiden tot een gericht beroep op de expertise van de gv richting bewoner of richting teams. Van hieruit zou ook een meer structurele inbedding in de vorm van morele reflectie, consultatie of moreel beraad bij meer acute of complexe casuïstiek. Meer info: Relief.nl

· 

Rituelen

BEWONERS

Aansluiten bij dagelijkse rituelen, Individuele rituelen helpen ondersteunen (gedenken, belangrijke dagen, vieren, maaltijden etc.) Religieuze rituelen mede vormgeven. Maatwerk en groepswerk.

ZORGVERLENERS

Ondersteunen zorgrituelen, zoals reflecteren op de dag, zorghandelingen (vanuit zorg-ethisch perspectief). Ook scholen voor signaleren behoefte aan religieuze rituelen, zoals afscheidsrituelen samen vormgeven. Denk aan terminale zorgverlening, waken, uitgeleide doen. Rituelencirkel ontwerpen met dat wat er al is en dat wat samen wordt gecreëerd: ritueel van gastvrijheid, herdenken, waken etc. Zoals bij hospice Roosdonck, Groenhuysen:

[bron: de kracht van rituelen in de palliatieve zorg - Madeleine Timmermann]